ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1.ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Η BathandBodyWorks.gr είναι ένας ιστότοπος που διαχειρίζεται η Amarla Retail Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (εφεξής αναφερόμενη ως ""BBWGR"", ""εμείς"" ή ""εμείς""), με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθ. 107, Τ.Κ. 16674, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 133639301000 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως η «BBWGR».

1.2. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην BBWGR για οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα συνδέεται με τις ηλεκτρονικές παραγγελίες και αγορές.

1.3. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τους όρους πώλησης όλων των παραγγελιών που πραγματοποιούνται από τον/τους πελάτη/ες (εφεξής «εσείς» ή ο «Πελάτης») μέσω του διαδικτυακού τόπου BathandBodyWorks.gr, και τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν ιστοσελίδες, ιστοσελίδες για κινητά ή εφαρμογές για κινητά, από τη στιγμή που πραγματοποιείτε μια παραγγελία μέχρι την πληρωμή και την παράδοση της. Με την παραγγελία ενός προϊόντος, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν από την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας. Ο Πελάτης και η BBWGR αναφέρονται εφεξής συλλογικά χάριν συντομίας ως τα «Μέρη».

1.4. Η BBWGR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά τη διακριτικής της ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά χρονικές περιόδους. Οποιαδήποτε επικαιροποιημένη έκδοση αυτών δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, και τα Μέρη θα δεσμεύονται μόνο από τους Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι αναρτημένοι και σε ισχύ κατά την ημέρα ολοκλήρωσης της υποβολής της παραγγελίας.

1.5. Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

α) ως «Ιστότοπος» νοείται ο διαδικτυακός τόπος της BBWGR υπό τον τίτλο «BathandBodyWorks.gr», και οι συνδεδεμένοι με αυτόν διαδικτυακοί τόποι.

β) «Εσείς» σημαίνει ο πελάτης που πραγματοποιεί μια παραγγελία.

γ) «Πελάτης» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί μια παραγγελία. Οι αγορές που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπό μας αφορούν μόνο ιδιώτες-πελάτες και όχι εταιρείες-πελάτες.

δ) Ως «εργάσιμη ημέρα» νοείται η ημέρα που δεν είναι (i) Σάββατο ή Κυριακή, ούτε (ii) δημόσια αργία στην Ελλάδα.

ε) «Παραγγελία» σημαίνει την παραγγελία που υποβάλλετε στον Ιστότοπο για να αγοράσετε προϊόν(τα) από εμάς.

στ) «Περιεχόμενο» σημαίνει όλα τα κείμενα, τα γραφικά, τα βίντεο, τις εικόνες και όλες τις άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.

ζ) «Ιστοσελίδες τρίτων» σημαίνει οποιαδήποτε ιστοσελίδα που δε συνδέεται επίσημα με την BBWGR.

η) «Σύμβαση» σημαίνει την παραγγελία που υποβάλλετε για την αγορά προϊόντος(ων) σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

θ) Λέξεις που αποδίδονται στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό τους και αντίστροφα.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

2.1. Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα από εμάς μόνο εάν είστε νομικά σε θέση να συνάψετε μια δεσμευτική σύμβαση μαζί μας και είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείται για την πληρωμή της παραγγελίας σας.

2.2. Η χρήση των ιστοσελίδων μας από ανήλικο (άτομο κάτω των 18 ετών) υπόκειται στη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του και η σύμβασή μας γίνεται με τον γονέα ή τον κηδεμόνα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του ανηλίκου. Συμβουλεύουμε τους γονείς ή τους κηδεμόνες που επιτρέπουν σε ανηλίκους να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, να επικοινωνούν με τους ανηλίκους σχετικά με την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο, και αυτό διότι η διαχείριση ή ο έλεγχος των διαφημίσεων δεν είναι εγγυημένος ή απολύτως ασφαλής. Οι ανήλικοι που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους για τους πιθανούς κινδύνους που τους απειλούν.

2.3. Η Ιστοσελίδα μας θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα για την οριστικοποίηση της αγοράς σας και την υποβολή της παραγγελίας σας. Θα ενημερωθείτε με μια σύνοψη που θα περιγράφει λεπτομερώς τις ουσιαστικές πληροφορίες της παραγγελίας σας πριν από την πραγματοποίηση της αγοράς σας. Σας συνιστούμε να επαληθεύσετε προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας πριν από την πραγματοποίηση της αγοράς σας, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τα στοιχεία μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας σας.

2.4. Μόλις υποβάλετε την παραγγελία σας, επικοινωνούμε αμέσως με τον πάροχο πληρωμών σας για να λάβουμε εξουσιοδότηση, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή από τον λογαριασμό που τηρείτε σε αυτόν τον πάροχο. Δεν θα επεξεργαστούμε την παραγγελία σας μέχρι να λάβουμε την εν λόγω εξουσιοδότηση.

2.5. Μόλις γίνει αποδεκτή η πληρωμή, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να επιβεβαιώσουμε την αγορά. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί επιβεβαίωση της σύμβασης αγοράς μεταξύ υμών και της BBWGR.

2.6. Η BBWGR διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε αίτημα αγοράς που υποβάλλετε για νόμιμους λόγους, όπως, για παράδειγμα, εάν δεν είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας ή εάν ένα προϊόν εξαντληθεί. Εάν ένα προϊόν εξαντληθεί από το απόθεμα μεταξύ της χρονικής στιγμής που υποβάλετε μια παραγγελία και της χρονικής στιγμής που η αποθήκη μας την επεξεργάζεται, τότε η εξυπηρέτηση πελατών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας προσφέρει εναλλακτικές επιλογές προϊόντων ή να λάβει επιβεβαίωση για ακύρωση ή μερική αποστολή της παραγγελίας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την ακύρωση. Εάν η πληρωμή έχει ήδη ανακληθεί για την εν λόγω ακυρωμένη παραγγελία, θα σας επιστρέψουμε την ισόποση αξία αυτής χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτούνται εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης των παραπάνω, η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

3.1. Οι τιμές που αναφέρονται στον Ιστότοπο ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστότοπου. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Τα έξοδα παράδοσης και τυχόν άλλα έξοδα που ενδέχεται να ισχύουν θα χρεώνονται επιπλέον και θα εμφανίζονται με σαφήνεια κατά τη διαδικασία πληρωμής.

3.2. Η BBWGR έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των εσφαλμένων τιμών, λεπτομερειών και περιγραφών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο λόγω οποιασδήποτε αιτίας (π.χ. λόγω τεχνικού σφάλματος του συστήματος).

3.3. Εάν έχει αποτυπωθεί οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία για οποιοδήποτε προϊόν που έχετε αγοράσει, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 1.3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

3.4. Προσφέρουμε διάφορους τρόπους πληρωμής. Θα μπορείτε να βρείτε όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής. Παρακαλώ σημειώσατε, ότι δε δεχόμαστε μετρητά, επιταγές ή τραπεζικά εμβάσματα.

3.5. Όλες οι πληρωμές υπόκεινται σε ελέγχους επαλήθευσης και εξουσιοδότησης από τον πάροχο πληρωμών που έχετε επιλέξει. Εάν ο πάροχος αρνηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο και δεν εγκρίνει την πληρωμή, τότε θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και κατά τη διάρκεια της πληρωμής. Ως εκ τούτου, ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση να ισχύσουν άλλοι όροι και προϋποθέσεις.

3.6. Εάν ο πάροχος αρνηθεί ή δεν εγκρίνει για οποιονδήποτε λόγο την πληρωμή, η παραγγελία θα ακυρωθεί και στη συνέχεια θα ειδοποιηθείτε ως προς αυτό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και κατά τη διάρκεια της πληρωμής.

3.7. Περιστασιακά, ενδέχεται να παρέχουμε ειδικές προσφορές και εκπτώσεις σχετικά με ορισμένα προϊόντα στον Ιστότοπο. Οι προυποθέσεις χρήσης κάθε ειδικής προσφοράς ή έκπτωσης θα καθορίζονται κατά τη στιγμή που αναρτώνται στον Ιστότοπο.

3.8. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε τέτοιες ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση.

3.9. Παρακαλούμε όπως σημειώσατε, ότι φέρετε την ευθύνη για κάθε κόστος που σχετίζεται με τις χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται για την ολοκλήρωση της αγοράς σας.

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

4.1. Τα έξοδα αποστολής θα χρεώνονται επιπλέον της τιμής αγοράς του προϊόντος σας, τα οποία εμφανίζονται με σαφήνεια, όπου υπάρχον, και περιλαμβάνονται στο πεδίο «Σύνολο» κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής.

4.2. Στόχος μας είναι να αποστέλλουμε τις παραγγελίες εντός μίας (1) έως δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης από εσάς του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο λόγω εποχιακών εκπτώσεων, προσφορών, απροσδόκητων γεγονότων ή διαθεσιμότητας του προϊόντος.

4.3. Μόλις αποσταλεί η παραγγελία σας, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής, στο οποίο θα αναφέρεται μια εκτίμηση του χρόνου παράδοσης. Ο υποσχόμενος χρόνος παράδοσης αρχίζει από τη στιγμή που θα λάβετε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

4.4. Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, θα πρέπει να μας παρέχετε τα πλήρη και ακριβή στοιχεία της διεύθυνσης παράδοσης, καθώς δεν μπορούμε να τα τροποποιήσουμε μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε σφάλμα παράδοσης λόγω μη γνωστοποίησης απαραίτητων πληροφοριών επικοινωνίας ή σφάλματος στη διεύθυνση παράδοσης κατά την υποβολή της παραγγελίας. Ο κίνδυνος και η κυριότητα του/των αγορασθέντος/των προιόντος/προϊόντων μεταβιβάζονται σε εσάς μόλις το/τα προιόν/προϊόντα περιέλθουν στην κατοχή σας.

4.5. Οι μεταφορικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσουν την παραγγελία σας εντός του υποσχεθέντος χρόνου παράδοσης. Παρ' όλα αυτά, οι καθυστερήσεις είναι μερικές φορές αναπόφευκτες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας εάν δεν έχετε παραλάβει την παραγγελία σας εντός του υποσχεθέντος χρόνου παράδοσης.

4.6. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και εάν η παράδοση καθυστερήσει για περισσότερες από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την αγορά σας.

4.7. Οι μεταφορικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε δεν παραδίδουν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Λάβετε υπόψη ότι η παράδοση της παραγγελίας σας ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο κατά τη διάρκεια εκπτώσεων ή άλλων περιόδων με μεγάλη πελατειακή κίνηση.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2251/1994, όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

5.1. Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από την BBWGR επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει τα προϊόντα με δικά του έξοδα στην BBWGR. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για ηλεκτρονικές παραγγελίες ο Πελάτης μπορεί να επιστρέφει τα προϊόντα μέσω της χρήσης της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από την BBWGR χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στον Πελάτη και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).

β) Για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η BBWGR για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με την αποστολή της σχετικής δήλωσης 1) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της BBWGR («AMARLA RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθ. 107, Τ.Κ. 16674, Γλυφάδα Αττικής 2) είτε μέσω της χρήσης της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας και η BBWGR είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στην BBWGR.

στ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η BBWGR υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η BBWGR, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η BBWGR κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

ζ) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η BBWGR έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

η) Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η BBWGR.

θ) Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την BBWGR, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε BBWGR δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτόματα, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.

ι) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

5.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5.1. των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μπορείτε να επιστρέψετε το/τα αγορασθέν/αγορασθέντα προιόν/προϊόντα για οποιονδήποτε λόγο στην BBWGR έως και τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ως επιπλέον διευκόλυνση της  BBWGR προς εσάς. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη φόρμα αποστολής μέσω της Ιστοσελίδας μας.

5.3. Οι επιστροφές πραγματοποιούνται στην αξία του προϊόντος κατά την ημερομηνία και την ώρα της αγοράς. Σε περίπτωση που ένα προϊόν έχει αγοραστεί ως μέρος μιας προωθητικής ενέργειας ή ως πακέτου προϊόντων («bundle»), η αξία του θα υπολογιστεί αναλογικά με βάση την αξία του στην τιμή της προσφοράς στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας ή του πακέτου προϊόντων («bundle»).

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

6.1. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο ή τις πληροφορίες, τα υλικά, το περιεχόμενο που διατίθενται. Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα θα είναι συνεχώς διαθέσιμη ή λειτουργική.

6.2. Οποιεσδήποτε πληροφορίες και περιεχόμενα στον Ιστότοπο δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως παροχή συμβουλών οποιουδήποτε είδους από την BBWGR προς τον Πελάτη.

6.3. Με τους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα προϊόντα μας για εμπορικούς ή/και επιχειρηματικούς σκοπούς και αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια εσόδων/κερδών, απώλεια συμβάσεων, απώλεια επιχειρήσεων, απώλεια ευκαιριών ή απώλεια φήμης. Η μέγιστη ευθύνη μας απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει σε σχέση με την αγορά σας στον Ιστότοπο περιορίζεται στη συνολική τιμή της παραγγελίας σας.

6.4. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ LBRANDS, τις θυγατρικές της ή/και την BATH AND BODY WORKS, INC. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΥΠΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ -ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΑ- (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΤΟΥ ΔΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟ ΟΡΟ) ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ Η ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ, ΕΙΤΕ ΕΙΧΑΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΙΤΕ ΟΧΙ. Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ.

6.5. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε χρήστη της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία -είτε συμβατικά είτε αδικοπρακτικά (συμπεριλαμβανομένου του δόλου και της αμέλειας), παράβασης νόμιμου καθήκοντος ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη, που προκύπτει στο πλαίσιο ή σε σχέση με:

6.5.1. τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, ή

6.5.2. Χρήση ή εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας.

6.6. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ιό, διανεμημένη επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών ή από άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό των υπολογιστών σας, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο υλικό ιδιοκτησίας λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή της λήψης οποιουδήποτε περιεχομένου από αυτήν ή από οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν.

6.7. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα μας. Τέτοιοι σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εκ μέρους μας αποδοχή των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτών από εσάς.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Bath & Body Works, Inc. Για τη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, εικόνας ή βίντεο από την Ιστοσελίδα απαιτείται προηγούμενη γραπτή άδεια από την BBWGR. Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, λήψη, ανάρτηση, μεταφορά ή διανομή οποιουδήποτε εγγράφου που προέρχεται από την Ιστοσελίδα, με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ

8.1. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε αποτυχία εκτέλεσης ή καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσής μας στο πλαίσιο μιας Σύμβασης, η οποία προκαλείται από Περιστατικό εκτός του ελέγχου μας

8.2. Ως «Περιστατικό εκτός του ελέγχου μας» νοείται οποιαδήποτε πράξη ή γεγονός πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά απεργιών, διακοπής εργασιών ή άλλων επιχειρησιακών ενεργειών από τρίτους, πολιτικών αναταραχών, εξεγέρσεων, εισβολής, τρομοκρατικής επίθεσης ή απειλής τρομοκρατικής επίθεσης, πολέμου (κηρυγμένου ή μη) ή απειλής ή προετοιμασίας πολέμου, πυρκαγιάς, έκρηξης, καταιγίδας, πλημμύρας, σεισμού, καθίζησης, επιδημίας ή άλλης φυσικής καταστροφής, ή βλάβης δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθυστερήσεων παραγγελιών ή καθυστερήσεων που προκαλούνται από το λιανοπωλητή ή της αδυναμίας χρήσης σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροσκαφών, μηχανοκίνητων μεταφορών ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.

8.3. Εάν λάβει χώρα ένα Περιστατικό εκτός του ελέγχου μας, το οποίο επηρεάζει την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο μιας Σύμβασης:

8.3.1. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ειδοποιήσουμε και

8.3. Εάν λάβει χώρα ένα Περιστατικό εκτός του ελέγχου μας που επηρεάζει την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο μιας Σύμβασης:

8.3.1. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ειδοποιήσουμε και

8.3.2. Οι υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο μιας Σύμβασης θα ανασταλούν και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παραταθεί για όσο διαρκεί το Περιστατικό εκτός του ελέγχου μας. Σε περίπτωση που το Περιστατικό εκτός του Ελέγχου μας επηρεάζει την παράδοση των Προϊόντων σε εσάς, θα κανονίσουμε μαζί σας νέα ημερομηνία παράδοσης μετά το πέρας του Περιστατικού εκτός του Ελέγχου μας.

8.3.3. Μπορείτε να ακυρώσετε μια Σύμβαση που επηρεάζεται από ένα Περιστατικό εκτός του ελέγχου μας, το οποίο συνεχίζεται για περισσότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας. Για να προβείτε σε ακύρωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. Εάν επιλέξετε να προβείτε σε ακύρωση, θα πρέπει να επιστρέψετε τα σχετικά προϊόντα που έχετε ήδη παραλάβει και θα σας επιστρέψουμε το ποσό που έχετε καταβάλει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων παράδοσης (ανάλογα την περίπτωση).

 1. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

9.1. Εάν υπάρχει σύγκρουση ή αντίφαση μεταξύ των προβλέψεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών όρων και προϋποθέσεων, πολιτικών ή ανακοινώσεων, οι άλλοι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, πολιτικές ή ανακοινώσεις που αφορούν ειδικά ένα συγκεκριμένο τμήμα της BBWGR δεν θα εφαρμόζονται πλέον.

 1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Εάν οποιοδήποτε πρόβλεψη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων αποδειχθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιπες προβλέψεις θα συνεχίζουν να ισχύουν.

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

11.1. Οι Κανονισμοί της ΕΕ (επιγραμμική επίλυση διαφορών για καταναλωτικές διαφορές) του 2015 απαιτούν από όλους τους εμπόρους που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι συμμετέχουν σε επιγραμμικές συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και από όλες τις επιγραμμικές αγορές που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχουν

11.1.1. Ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα ODR, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.1.2. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την ΒΒWGR σχετικά με τη Διαδικτυακή Διαφορά σας, μπορείτε να το κάνετε στη διεύθυνση [email protected].

 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Με τους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μας αποζημιώσετε έναντι οποιωνδήποτε απωλειών, ζημιών, εξόδων, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νομικών εξόδων και οποιωνδήποτε ποσών καταβληθούν από εμάς σε τρίτους για τον διακανονισμό μιας απαίτησης ή διαφοράς κατόπιν συμβουλής των νομικών μας συμβούλων) που προκύπτουν ή υφίστανται λόγω οποιασδήποτε παραβίασης από εσάς οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή λόγω οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων.

 1. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων μας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε να λάβουμε όλα τα νόμιμα μέτρα που κρίνουμε κατάλληλα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασής σας στον ιστότοπό μας, της απαγόρευσης της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα μας, του αποκλεισμού της πρόσβασης υπολογιστών που χρησιμοποιούν τη δική σας διεύθυνση IP στην Ιστοσελίδα μας, της επικοινωνίας με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας για να του ζητήσουμε να εμποδίσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας ή/και της άσκησης δικαστικής προστασίας.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Πελάτης συμπληρώνει προσωπικές πληροφορίες (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο) στην ειδική φόρμα παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα της BBWGR στην Ιστοσελίδα, προκειμένου να υποβάλει στην BBWGR την παραγγελία του για προϊόντα. Η BBWGR, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει τις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών πληροφορίες που καταχωρούνται από τον Πελάτη («προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα»), Τα Δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται από την BBWGR για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης με τον Πελάτη και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης αυτής, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις εποπτικές Αρχές θα τηρούνται όσο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της BBWGR ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής. Πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της BBWGR, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας στην παρακάτω διεύθυνση: Privacy Policy.